Bài đăng

Bài giảng của Đức Thánh Cha Lễ Kỷ niệm 25 năm thụ phong giám mục của ngài

HUẤN TỪ KINH TRUYỀN TIN: Lễ hai Thánh Tông đồ Phê-rô và Phao-lô