Bài đăng

Toàn văn Tiếp Kiến Chung: Lời của Chúa Giê-su dâng lên Chúa Cha

Đây là phát minh xuất sắc đã giúp cứu thoát phần bên trong của Nhà thờ Đức Bà