Bài đăng

TIẾP KIẾN CHUNG: Các điều răn (III)

Đức Thánh Cha đến thăm một bà cụ ở Roma