Bài đăng

Đức Thánh Cha Phanxico tuyên phong 35 vị tân thánh

Đức Thánh Cha Phanxico tiếp Thủ tướng Li-băng Hariri