Bài đăng

Đức Thánh Cha Phanxico ở Bulgaria: Toàn văn diễn từ trước các Nhà Chức Trách Dân sự, Ngoại Giao đoàn

Đức Thánh Cha Phanxico đánh dấu kỷ niệm Tuyên ngôn Bàn Môn điếm đầu tiên