Bài đăng

Đức Thánh Cha Phanxico dùng bữa với 1500 người nghèo tại Vatican

Huấn từ Kinh Truyền Tin: ngày sau hết và đích đến của các dân tộc và mỗi con người