Bài đăng

Đại sứ được bổ nhiệm tại Tòa Thánh Callista Gingrich trình bày trước Thượng viện

Huấn từ Kinh Truyền Tin: Dụ ngôn hạt giống tốt và cỏ lùng