Bài đăng

Một tinh thần thừa sai trong các giáo xứ: Ý cầu nguyện tháng Chín, 2017 của Đức Thánh Cha

Pháp: Quyển sách phỏng vấn với Đức Thánh Cha của nhà nghiên cứu Dominique Wolton