Bài đăng

Diễn văn của Đức Thánh Cha với Khóa học Hè được tổ chức bởi Nhóm nghiên cứu Vatican Observatory

Phát biểu ứng khẩu của Đức Thánh Cha trước các nhân viên Chương trình Lương thực Thế giới

Diễn văn của Đức Thánh Cha Phanxico trước Ban điều hành Chương trình Lương thực Thế giới (WFP)

Diễn văn của Đức Thánh Cha với Khóa học Hè được tổ chức bởi Nhóm nghiên cứu Vatican Observatory