Bài đăng

Vatican được yêu cầu bước vào Chảo dầu Triều tiên cho ‘những cuộc đàm phán hòa bình thật sự’

Phái viên của Vatican kêu gọi Việt nam tôn trọng tự do tôn giáo