Bài đăng

Có 40,3 triệu nô lệ hiện đại ngày nay

Đức Thánh Cha Phanxico lấy Thánh Đa-minh làm mẫu gương cho giới trẻ