Bài đăng

Đức Thánh Cha đã nói với ông Alessandro Gisotti lý do tại sao ngài liên tục rút tay lại trước hàng người lên hôn nhẫn của ngài

Toàn văn huấn từ của Đức Thánh Cha cho các tín hữu tại Loreto nhân Lễ Truyền Tin