Bài đăng

HUẤN TỪ KINH TRUYỀN TIN 8 tháng 1: Bí tích Rửa tội của chúng ta

Bài giảng của Đức Thánh Cha trong Lễ Rửa tội cho 28 trẻ em trong Nhà nguyện Sistine

Bài Giảng Lễ Sáng của Đức Thánh Cha: Đưa Chúa Giê-su Vào Trung Tâm Đời Sống