Bài đăng

Đức Thánh Cha giải thích lý do Satan tấn công tất cả mọi người không riêng người Ki-tô hữu

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 16-31/5, 2018