Bài đăng

TIẾP KIẾN CHUNG: Hãy tập trung vào một từ duy nhất: Thưa Cha (TOÀN VĂN)

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 27/12/2018 - 5/1//2019