Bài đăng

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter 16-21 tháng Một, 2018

Bài giảng của Đức Thánh Cha trong Thánh Lễ ở Iquique, Chile (Toàn văn) & Lời chào cuối Lễ