Bài đăng

Do bạo lực, giáo phận của Mexico tránh dâng Lễ Giáng sinh trong những thời điểm nguy hiểm cao

Tiếp Kiến Chung của Đức Thánh Cha: Tại sao đi Lễ Chúa nhật