Bài đăng

Huấn từ Kinh Truyền Tin: Sự biến hình của Chúa Ki-tô và viễn cảnh chịu đau khổ của người Ki-tô hữu

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 1-10/3/2019