Bài đăng

Bài giảng Lễ sáng của Đức Thánh Cha: Chúa tha thứ cho chúng ta 77 lần, nhưng chúng ta phải tha thứ cho tha nhân

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 23 tháng hai đến 2 tháng Ba, 2018