Bài đăng

Đức Thánh Cha chủ tế giờ Kinh Chiều bắt đầu Tuần lễ cầu cho sự Hiệp nhất Ki-tô hữu lần thứ 52

Những tấm hình nổi bật của Đức Thánh Cha Phanxico năm 2018