Bài đăng

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 15-22/4/2019

Tài liệu đúc kết của Thượng Hội đồng về Giới trẻ, Đức tin và Sự Phân định ơn gọi (Bản dịch tiếng Anh chính thức) - Bài cuối (157-167)