Bài đăng

Hãy làm hòa để sống như những người con yêu dấu của Thiên Chúa – Những lời an ủi của Đức Thánh Cha trong Thứ Tư Lễ Tro

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 16-20/2/2020