Bài đăng

Huấn từ Kinh Truyền tin: Khởi đầu sứ vụ công khai của Chúa Giê-su

‘Niềm tin vào Thiên Chúa hiệp nhất hơn là chia rẽ,’ Đức Thánh Cha nhắc nhở trong thông điệp Video gửi các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất