Bài đăng

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 1-10/9/2019

TIẾP KIẾN CHUNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA: “Không khéo quý vị lại thành những kẻ chống Thiên Chúa” (Cv 5:39)