Bài đăng

Toàn văn họp báo trên máy bay của Đức Thánh Cha từ Ai-cập

Tuyên Bố Chung của Đức Thánh Cha Phanxico và Đức Thượng Phụ Giáo Chủ Chính Thống Cốp-tíc Tawadros II