Bài đăng

TIẾP KIẾN CHUNG: Các Điều Răn & Ngày nghỉ, tiên báo về sự tự do

Đức Thánh Cha nói, ‘Tôi dự định đến thăm Nhật bản vào năm tới’