Bài đăng

Hướng dẫn 6.000 người vô gia cư đến với Đức Thánh Cha: bằng cách nào chúng ta có thể hỗ trợ cho hành động khác thường này của lòng thương xót