Bài đăng

“Tại phiên họp tiền-Thượng Hội đồng, những khác biệt không ngăn cản sự hiệp nhất của chúng tôi”

Toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxico trong Thánh Lễ tại San Giovanni Rotondo