Bài đăng

Cảnh báo tin giả: Đức Thánh Cha Phanxico không viết ‘Gentle Reminder’ (Lời nhắc nhở nhẹ nhàng)

Giới trẻ Thế giới có thể tham dự cuộc họp Tiền-Thượng Hội Đồng ở Roma vào tháng tới