Bài đăng

Câu chuyện ly kỳ về việc tìm kiếm xương của Thánh Phê-rô

Bài giảng của Đức Thánh Cha trong Thánh Lễ bế mạc của Đại Hội đồng chung Thông thường của Thượng Hội đồng Giám mục về Giới trẻ, Đức tin, và Sự Phân định ơn gọi