Bài đăng

Tiến trình Tôn phong Chân phước của Thân Phụ Mẫu Thánh Gioan Phaolo II được bắt đầu

Chiếc Harley-Davidson của Đức Thánh Cha đang được bán đấu giá cho bác ái