Bài đăng

Diễn Văn Của Đức Thánh Cha Phanxico Trước Các Giới Chức Chính Phủ Ai-cập: Toàn Văn

Đức Thánh Cha Phanxico đến Cairo trong chuyến Tông du thứ 18

Diễn từ của Đức Thánh Cha với Quỹ Giáo hoàng