Bài đăng

Ngày Giới trẻ Thế giới (WYD) Panama 2019: Những tù nhân trẻ làm gậy giám mục cho Đức Thánh Cha

Diễn từ của Đức Thánh Cha Phanxico trước Ngoại Giao đoàn