Bài đăng

Đức Thánh Cha nhấn mạnh chủ đề: ‘Không để ai bị bỏ lại đằng sau’ vào Ngày Nước Thế giới

Tài liệu đúc kết của Thượng Hội đồng về Giới trẻ, Đức tin và Sự Phân định ơn gọi (Bản dịch tiếng Anh chính thức) - Bài 11 (114-118)