Bài đăng

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 6-18/4, 2018

TIẾP KIẾN CHUNG: Phép Rửa (Phần II): Dấu chỉ Đức tin của người Ki-tô hữu