Bài đăng

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 3 đến 15 tháng Một, 2018

Diễn từ của Đức Thánh Cha trước các giới chức Chính phủ Chile và ngoại giao đoàn

12 quyết tâm của Năm Mới cho 12 tháng, từ Đức Thánh Cha Phanxico