Bài đăng

Gặp gỡ Tôi tớ Chúa, Cha Vincent Capodanno

Cha Michael Czerny, S.J., nói về cam kết của Giáo hội đối với Amazonia