Bài đăng

Báo cáo trước cuộc họp Bảo vệ Trẻ Vị Thành niên ở Roma Rome UISG / USG

‘Chúng ta cần phải thực tế,’ Đức Thánh Cha đòi hỏi khi ngài khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh về việc Bảo vệ Trẻ vị thành niên