Bài đăng

Cuộc họp thứ tám của nhóm làm việc chung nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam/Tòa Thánh trong tuần này

Đức Thánh Cha Phanxico trên Twitter từ 10-18/8/2019