Bài đăng

Sáu vị Chân phước sẽ được tôn phong Hiển Thánh ngày 14 tháng Mười, 2018

Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo 2018 của Đức Thánh Cha