Bài đăng

Văn phòng Báo chí Tòa thánh khẳng định sự lo lắng của Đức Thánh Cha đối với tình hình Bắc Hàn

Từ vô gia cư đến gặp gỡ Đức Thánh Cha – một câu chuyện đầy động lực

Đức Thánh Cha: vượt qua nỗi cô đơn tâm hồn bằng cầu nguyện, không phải bằng thuốc ngủ hay rượu