Bài đăng

Một lễ truyền chức lạ thường ở thành phố New York

Huấn từ Kinh Truyền Tin: Lễ Trọng Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô (Toàn văn)