Bài đăng

Phát biểu của vị Đứng đầu Giám mục Hoa kỳ về Bầu cử

Chúng ta hãy cho ông ấy thời gian, Đức Hồng y Parolin nói về Trump

Bài giảng Lễ Sáng của Đức Thánh Cha: ‘Những hệ tư tưởng làm mất đi tính Con người của Giáo hội’