Bài đăng

Người được Đức Thánh Cha ủy nhiệm ở Cannes: Phim là “một giáo lý thực sự về con người”

Đức Thánh Cha: ‘Hãy học ngôn ngữ của Chúa Thánh Thần’