Bài đăng

Đức Thánh Cha được tặng một chiếc Vespa (để làm bác ái)

Thánh Lễ của Đức Thánh Cha ở Ireland: “Mỗi ngày mới trong đời sống của gia đình, và mỗi thế hệ mới, mang đến lời hứa của một Lễ Ngũ Tuần mới’