Bài đăng

Huấn từ của Đức Thánh Cha tại Đền thờ Đức Mẹ Thương xót, Vilnius, Lithuania

Đức Thánh Cha thành lập giáo phận Chengde (Thừa đức) ở Trung quốc