Bài đăng

HUẤN TỪ KINH TRUYỀN TIN: Lễ Thánh Stê-pha-nô (Toàn Văn)

Người phụ nữ không mặc áo cố đánh cắp tượng Chúa Hài Đồng Giê-su tại Hang đá Giáng sinh của Vatican