Bài đăng

Hoa Kỳ: Hàng ngàn người tham gia Đêm Quốc Gia Canh Thức Cầu Nguyện cho Sự Sống 2017 trước Cuộc Diễu Hành vì Sự Sống vào ngày mai

Vị linh mục này không chỉ nuôi người vô gia cư bữa ăn, ngài làm theo một cách riêng

Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxico cho Ngày Truyền Thông Thế Giới thứ 51