Bài đăng

Đức Phanxico ủng hộ bé tự kỷ trên lễ đài: ‘Bé hoàn toàn tự do’

Tiếp Kiến Chung: Đức Thánh Cha đúc kết về Mười Điều Răn