Bài đăng

Thượng Hội đồng về Giới trẻ: Tuyên phong Hiển Thánh Nunzio Sulprizio ngày 14 tháng Mười, 2018

Video tóm tắt những điểm chính trong Hội nghị Vatican về Ngôi nhà Chung